Indice delle corrispondenze

ANNO

NORMATIVA

artt.

Art. D. Lgs. 163/06

2005      

 

d.l. n. 35/2005

art. 5, comma 12

139

 

 

art. 5, commi 12-bis, ter, quater, quinquies

140

 

 

art. 5, commi da 1 a 11 e 13

194

 

 

art. 5, co.12-quater

245

 

 

art. 5, co.12-quater

246

 

d.l. n. 63/2005

art. 2-ter

95

 

 

artt. 2-quater e 2-quinquies

96

 

d.lgs. n. 189/2005

art. 2

162

 

 

art. 2

163

 

 

art. 2

165

 

 

art. 2

176

 

 

art. 2

183

 

 

art. 2

185

 

 

art. 2-bis

164

 

 

art. 4-bis

167

 

 

art. 4-quater

169

 

 

art. 4-ter

168

 

 

art. 5-bis

171

 

 

art. 5-ter

172

 

d.lgs. n. 206/2005

art. 144

255

 

d.lgs. n. 9/2005

art. 20-bis

186

 

 

art. 20-decies

193

 

 

art. 20-nonies

192

 

 

art. 20-octies

191

 

 

art. 20-quater

188

 

 

art. 20-quinquies

189

 

 

art. 20-sexies

190

 

 

art. 20-ter

187

 

d.P.R. n. 170/2005

art. 122

17

 

 

 

196

 

legge n. 266/2005

art. 1, co.71

243

 

 

art. 1, co.207

92

 

legge n. 62/2005

art. 2, co.1

14

 

 

art. 8, co.11-quater

75

 

 

art. 24, co.10

75

 

 

art. 25, co.1, lettera c)

6

 

regolamento CE n. 2083/2005

 

215

 

 

 

28

       
2004      

 

d.lgs. n. 30/2004

art. 1, comma 5

197

 

 

art. 1

198

 

 

art. 2

26

 

 

art. 3

14

 

 

art. 3

199

 

 

art. 4

200

 

 

art. 5

201

 

 

art. 6

202

 

 

artt. 7 e 9

204

 

 

art. 8

203

 

 

art. 10

205

 

direttiva n. 2004/17

art. 1

14

 

 

artt. 1, 2.1.

3

 

 

artt. 2 e 8

207

 

 

art. 4

209

 

 

art. 5.2

23

 

 

art. 6

211

 

 

artt. 8, 59.1, 59.4, 67, 71.1 e 71.2.

249

 

 

art. 9

214

 

 

art. 10

2

 

 

artt. 11 e 12

34

 

 

art. 14

222

 

 

art. 16

215

 

 

art. 17

29

 

 

art. 18

216

 

 

art. 19

24

 

 

art. 20

217

 

 

art. 21

17

 

 

art. 22

18

 

 

art. 23

218

 

 

artt. 24 e 25

19

 

 

art. 26

25

 

 

art. 28

52

 

 

art. 29

33

 

 

art. 30

219

 

 

artt. 31 e 32

20

 

 

art. 33

21

 

 

art. 34

68

 

 

art. 36

76

 

 

art. 37

118

 

 

art. 38

69

 

 

art. 39

9

 

 

art. 40

220

 

 

art. 40

221

 

 

art. 41.1.

63

 

 

art. 41, art. 44, paragrafo 1

223

 

 

art. 42

224

 

 

art. 43

225

 

 

art. 44

66

 

 

art. 46

71

 

 

art. 47

226

 

 

art. 48

77

 

 

art. 49.1 e 49.2

79

 

 

art. 49, paragrafi 3, 4, 5

228

 

 

art. 50

229

 

 

artt. 51.2 e 53

232

 

 

artt. 51.1 e 54

233

 

 

art. 51

230

 

 

art. 52

231

 

 

art. 53

50

 

 

art. 54

49

 

 

art. 55

81

 

 

art. 55

82

 

 

art. 55

83

 

 

art. 56

85

 

 

art. 57

87

 

 

art. 57

88

 

 

art. 58

234

 

 

artt. 60, 61 e 62

235

 

 

art. 62

100

 

 

art. 63

236

 

 

artt. 64, 65, 66

237

 

 

art. 67

251

 

 

art. 72.2

6

 

 

art. 72

240

 

 

art. 72

241

 

 

art. 72

244

 

 

art. 72

245

 

 

art. 72

246

 

 

artt. 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41.1, 44, 46, 48, 49.1, 49.2, 54.4, 55, 56, 57

206

 

direttiva n. 2004/18

art. 1

14

 

 

art. 1

3

 

 

artt. 1 e 8

32

 

 

art. 1

53

 

 

art. 2

2

 

 

artt. 3 e 17

30

 

 

artt. 3 e 28

55

 

 

artt. 4 e 5

34

 

 

art. 6

13

 

 

artt. 7, 8, 56, 78

28

 

 

artt. 7 e 10

196

 

 

artt. 9 e 56

29

 

 

art. 10

16

 

 

art. 11

33

 

 

art. 12

23

 

 

art. 12

24

 

 

art. 12

25

 

 

artt. 12 e 57

31

 

 

artt. 13 e 57

22

 

 

artt. 14 e 57

17

 

 

artt. 15 e 57

18

 

 

artt. 16 e 18

19

 

 

art. 19

52

 

 

art. 20 e 21

20

 

 

art. 22

21

 

 

art. 23

68

 

 

art. 24

76

 

 

art. 25

118

 

 

art. 26

69

 

 

art. 27

9

 

 

art. 28

54

 

 

art. 29

58

 

 

art. 30

56

 

 

art. 31

57

 

 

art. 32

59

 

 

art. 33

60

 

 

art. 34

61

 

 

art. 35, paragrafo 1, e art. 36, paragrafo 1

63

 

 

art. 35, paragrafi 2 e 3, e art. 36.1.

64

 

 

art. 35, paragrafo 4, e art. 36, paragrafo 1

65

 

 

artt. 36 e 37

66

 

 

art. 38

70

 

 

art. 39

71

 

 

art. 40, commi 1 e 5

67

 

 

art. 40, paragrafi 2, 3, 4

72

 

 

art. 41

79

 

 

art. 42

77

 

 

art. 43

46

 

 

art. 43

78

 

 

art. 44, paragrafi 3 e 4

62

 

 

art. 45

38

 

 

art. 46

39

 

 

art. 47

41

 

 

artt. 47 e 48

49

 

 

artt. 47-49

40

 

 

art. 48

42

 

 

art. 49

43

 

 

art. 50

44

 

 

art. 52

45

 

 

art. 52

50

 

 

art. 53

81

 

 

art. 53

82

 

 

art. 53

83

 

 

art. 54

85

 

 

art. 55

87

 

 

art. 55

88

 

 

artt. 56, 57, 62, 63

142

 

 

art. 58

144

 

 

art. 59

145

 

 

art. 60

146

 

 

art. 61

147

 

 

art. 62

148

 

 

art. 63

149

 

 

art. 64

150

 

 

art. 65

151

 

 

art. 66

101

 

 

art. 67

99

 

 

art. 68

100

 

 

art. 69

102

 

 

art. 70

103

 

 

art. 71

104

 

 

art. 72

105

 

 

art. 73

106

 

 

art. 74

107

 

 

art. 76

250

 

 

art. 81.2

6

 

 

art. 81

240

 

 

art. 81

241

 

 

art. 81

244

 

 

art. 81

245

 

 

art. 81

246

 

 

artt. 1.9, 75, 80.1, 80.2

249

 

legge n. 62/2004

art. 24

3

 

regolamento CE n. 1874/2004

 

215

 

 

 

28

       
2002      

 

d.lgs. n. 190/2002

art. 1, commi da 1 a 6

161

 

 

art. 1, comma 7

162

 

 

art. 2

163

 

 

art. 3

165

 

 

art. 4

166

 

 

art. 5

170

 

 

art. 6

173

 

 

art. 7

174

 

 

art. 8

175

 

 

art. 9

176

 

 

art. 10, e art. 20-octies, comma 4

177

 

 

art. 11

178

 

 

art. 12

241

 

 

art. 13

179

 

 

art. 14

245

 

 

art. 14

246

 

 

art. 15

180

 

 

art. 16

181

 

 

art. 17

182

 

 

art. 18

183

 

 

art. 19

184

 

 

art. 20

185

 

 

art. 20-septies

47

 

d.P.R. n. 101/2002

 

85

       
2001      

 

d.P.R. n. 384/2001

125

       
2000      

 

C.d.g. 3/12/01, C. 59/00

 

2

 

d.lgs. n. 267/2000

art. 119

26

 

d.m. n. 398/2000

 

241

 

 

 

243

 

d.P.R. n. 34/2000

art. 17

38

 

legge n. 205/2000

art. 6, comma 2

241

 

 

art. 6, co.1

244

 

legge n. 327/2000

art. unico

87

       
1999      

 

d.P.R. n. 554/1999

art. 7

10

 

 

artt. da 3 a 6

8

 

 

art. 10

13

 

 

art. 16, co.3

68

 

 

art. 57

108

 

 

art. 59, commi 6 e 7

109

 

 

art. 59, commi 3, 4, 5

99

 

 

art. 64, co.6 e art. 91, co.4

86

 

 

art. 75

38

 

 

art. 76

55

 

 

art. 76, commi 3 e 4

79

 

 

artt. 79, 80, 81

122

 

 

art. 79, co.2

67

 

 

artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1

70

 

 

art. 79, commi 5 e 6

71

 

 

artt. 79, commi 5 e 6, e 81, co.2

72

 

 

artt. 79, co. 1; 81, co. 3

77

 

 

art. 80, co.12

250

 

 

art. 80, co.1 e co.11

63

 

 

art. 80, co.11

64

 

 

art. 80, co.11

65

 

 

art. 80, co.2

66

 

 

art. 81, co.12

78

 

 

art. 82

17

 

 

art. 83

53

 

 

art. 84

144

 

 

art. 84, comma 2

145

 

 

art. 87, comma 2

143

 

 

art. 88, e artt. 142 ss.

125

 

 

artt. 89 e 90

82

 

 

art. 89

88

 

 

art. 92

84

 

 

art. 100

75

 

 

art. 109

11

 

 

art. 115

117

 

 

art. 118

135

 

 

art. 119

136

 

 

art. 120

137

 

 

art. 121

138

 

 

art. 122

134

 

 

art. 149

240

 

 

art. 150

243

 

 

artt. 150 e 151

241

 

 

artt. 150 e 151

242

       
1998      

 

C.d.g. 7/12/00, C 324/98

 

2

 

d.lgs. n. 402/1998

art. 19, co.4

3

 

 

quanto al co.2, art. 19, co.4

248

 

legge n. 128/1998

art. 11

45

 

legge n. 415/1998

art. 3, co.8

30

       
1997      

 

d.l. n. 79/1997

art. 5, comma 1-ter

196

 

 

art. 5, comma 1-ter

196

 

legge n. 449/1997

art. 43

26

       
1995      

 

d.lgs. n. 157/1995

art. 1, 3

41

 

 

artt. 2, 3, 6

3

 

 

artt. 2 e 3, co.5

32

 

 

art. 3, commi 3 e 4

14

 

 

art. 3, co.2

20

 

 

art. 3, co.2

21

 

 

art. 4

29

 

 

art. 5

17

 

 

art. 5

18

 

 

art. 5

19

 

 

art. 6

55

 

 

art. 7

56

 

 

art. 7

57

 

 

art. 7, commi 3 e 4

71

 

 

art. 8, co.1

63

 

 

art. 8, co.2

64

 

 

art. 8, co.3

65

 

 

art. 8

66

 

 

artt. 9 e 10

70

 

 

artt. 9, co. 5-bis; 10, commi 10, 11, 11-bis

77

 

 

art. 10, commi 2 e 3, e allegato 5

67

 

 

art. 10, co.6

72

 

 

art. 11

34

 

 

art. 11

37

 

 

art. 15

39

 

 

art. 16

46

 

 

art. 17

45

 

 

art. 18

118

 

 

art. 20

68

 

 

art. 22

62

 

 

art. 23

81

 

 

art. 23

82

 

 

art. 23

83

 

 

art. 24

76

 

 

art. 25

86

 

 

art. 25

87

 

 

art. 27, co.4

78

 

 

art. 27, commi 1 e 2

79

 

 

art. 28

250

 

 

art. 39

43

 

d.lgs. n. 158/1995

art. 1

223

 

 

artt. 1 e 2

207

 

 

artt. 2, 7, 12

3

 

 

artt. 3 e 8

209

 

 

art. 3

208

 

 

art. 4

219

 

 

art. 5.1

210

 

 

art. 7, co.3

20

 

 

art. 7, co.3

21

 

 

art. 7

212

 

 

art. 7

213

 

 

art. 8

17

 

 

art. 8

18

 

 

art. 8

19

 

 

art. 8

217

 

 

art. 8, co.1, lettera b)

24

 

 

art. 8, co.1, lettera f)

25

 

 

art. 9

29

 

 

art. 11

66

 

 

art. 12

220

 

 

art. 13

221

 

 

art. 14

224

 

 

art. 14

42

 

 

art. 14

63

 

 

art. 15

228

 

 

art. 15

232

 

 

art. 16

222

 

 

art. 18

218

 

 

art. 18

226

 

 

art. 18, co. 5

77

 

 

art. 19

68

 

 

art. 21

118

 

 

art. 22

230

 

 

art. 22

231

 

 

art. 23

34

 

 

art. 23

37

 

 

art. 24

81

 

 

art. 24

82

 

 

art. 24

83

 

 

art. 25

86

 

 

art. 25

87

 

 

art. 27

229

 

 

art. 27, commi 3 e 4

79

 

 

art. 28

225

 

 

art. 29

251

 

 

art. 45

227

 

d.lgs. n. 358/1995

art. 10

37

 

 

art. 13

41

 

 

art. 14

42

       
1994      

 

d.P.R. n. 573/1994

art. 13

7

 

 

art. 13

89

 

 

 

124

 

legge n. 109/1994

art. 1, co.1

2

 

 

art. 1, co.4

255

 

 

artt. 1, 3

4

 

 

art. 2

142

 

 

art. 2, comma 3

146

 

 

art. 2, comma 3, ultimo periodo

147

 

 

art. 2

148

 

 

art. 2, comma 3

149

 

 

art. 2, co.6

26

 

 

artt. 2, 19

3

 

 

art. 2

32

 

 

art. 3

5

 

 

artt. 3, comma 7-bis; 7, comma 2; 14, comma 11; 17, comma 5; 24, comma 6

196

 

 

art. 4, co.7

244

 

 

art. 4

6

 

 

art. 4

7

 

 

art. 5

8

 

 

art. 6

127

 

 

art. 7

10

 

 

art. 7, co.15

12

 

 

art. 8, co.11-septies

15

 

 

artt. 8 e 9

40

 

 

art. 10

34

 

 

art. 10

48

 

 

artt. 10, comma 1-ter, 35 e 36

116

 

 

art. 11

35

 

 

art. 12

36

 

 

art. 13

13

 

 

art. 13

37

 

 

art. 14

126

 

 

art. 14

128

 

 

art. 14, comma 13, e 38-bis

98

 

 

art. 16

93

 

 

artt. 17 e 18

90

 

 

art. 17

91

 

 

artt. 17 e 18

92

 

 

artt. 19, comma 1-ter, e 25

132

 

 

art. 19, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater

143

 

 

art. 19, art. 20, co.2

53

 

 

artt. 19, 20, 23

55

 

 

art. 19co.3

33

 

 

art. 20

144

 

 

art. 21

81

 

 

art. 21

82

 

 

art. 21

83

 

 

art. 21

84

 

 

art. 21, co.1-bis

86

 

 

art. 21, co.1-bis

87

 

 

art. 21

88

 

 

art. 23

123

 

 

art. 24

125

 

 

art. 24

56

 

 

art. 24

57

 

 

art. 26, comma 5

117

 

 

art. 26

133

 

 

art. 27

130

 

 

art. 28

141

 

 

art. 29

122

 

 

art. 29, co.2

80

 

 

art. 30, comma 5

111

 

 

art. 30, commi 6 e 6-bis

112

 

 

art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter

113

 

 

art. 30, commi 3, 4, 7-bis

129

 

 

art. 30, co.1, co.2-bis

75

 

 

art. 31

131

 

 

art. 31-bis

240

 

 

art. 32

241

 

 

art. 32

243

 

 

art. 33

17

 

 

art. 34

118

 

 

art. 37-bis

153

 

 

art. 37-nonies

160

 

 

art. 37-octies

159

 

 

art. 37-quater

155

 

 

art. 37-quinquies

156

 

 

art. 37-septies

158

 

 

art. 37-sexies

157

 

 

art. 37-ter

154

 

legge n. 20/1994

art. 3, co.1, lett.g), e co.2

12

       
1993      

 

legge n. 537/1993

art. 6, co.12

10

 

 

art. 6, co. 4

115

 

 

art. 6, co.19

244

 

 

art. 6, co.9

5

 

 

art. 6, co.2

57

 

 

art. 6, commi 5-8

7

 

 

art. 6, commi 5-8

89

       
1992      

 

d.lgs. n. 358/1992

artt. 1, 2, 9

3

 

 

art. 1

32

 

 

art. 2

29

 

 

art. 4

16

 

 

art. 4

17

 

 

art. 4

18

 

 

art. 4, lettera b)

24

 

 

art. 5, co.1

63

 

 

art. 5, co.2

64

 

 

art. 5, co.3

65

 

 

artt. 6 e 7

70

 

 

art. 6, commi 3 e 4

71

 

 

artt. 6, co. 6; 7, commi 7, 10, 11

77

 

 

art. 7, co.2, e allegato 6

67

 

 

art. 7, co.5

72

 

 

art. 8

68

 

 

art. 9

55

 

 

art. 9

56

 

 

art. 9

57

 

 

art. 10

34

 

 

art. 12

39

 

 

art. 15

46

 

 

art. 16

118

 

 

art. 17

62

 

 

art. 18

45

 

 

art. 19

81

 

 

art. 19

82

 

 

art. 19

83

 

 

art. 19

86

 

 

art. 19

87

 

 

art. 20

76

 

 

art. 21, commi 4 e 5

78

 

 

art. 21, commi 1, 2 e 3

79

 

 

art. 21-ter

250

       
1991      

 

d.lgs. n. 406/1991

artt. 10 e 11

68

 

 

art. 32

78

 

 

art. 35

250

 

d.P.C.M. n. 55/1991

art. 3

64

 

 

art. 3

70

 

 

art. 3

71

       
1990      

 

legge n. 241/1990

art. 1

2

 

 

artt. 4, 5, 6

10

 

 

 

13

 

legge n. 55/1990

art. 18

118

 

 

art. 19, commi 3 e 4

37

 

 

art. 20

65

 

 

art. 20

79

       
1989      

 

direttiva n. 1989/665

artt. 1 e 2

245

 

 

artt. 1 e 2

246

       
1971      

 

legge n. 1034/1971

art. 23-bis

245

 

 

art. 23-bis

246

       
1923      

 

r.d. n. 2440/1923

artt. 16, 17, 19

11

 

 

art. 16, r.

78

       
1865      

 

legge n. 2248/1865, all. F)

artt. 326 e 329

53

 

 

art. 340

137

 

 

art. 340

138

    artt. 340, 341 136

 

 

art. 345

134

 

 

 

 

Condividi questo contenuto: